Prima pagina Despre Noi Cerinte de transparenta

Cerinte de transparenta

 1. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanta
Sistemul de guvernanţă funcţional la nivelul Groupama Asigurări SA este implementat în vederea administrării corecte şi prudente a activităţii, respectiv stabilirea, aplicarea si mentinerea unui sistem eficace de cooperare, de raportare interna, respectiv a unui sistem decizional eficace.

Sistemul de guvernanță este instituit pentru a asigura o administrare corectă, eficientă şi prudentă, bazată pe principiul continuităţii activităţii, care urmărește:
 • asigurarea unei structuri organizatorice transparente şi adecvate, menite să sprijine obiectivele strategice şi operaţiunile societății. Aceste structuri pot fi adaptate la schimbările intervenite în obiectivele strategice, operaţiunile sau mediul de afaceri;
 • alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;
 • administrarea corespunzătoare a riscurilor;
 • adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern;
 • asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor;
 • aplicarea unor proceduri operaţionale solide care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale;
 • evitarea conflictelor de interese.
Sistemul de guvernanță la nivelul Groupama Asigurari S.A.:
 • este stabilit în conformitate cu principiul proporţionalităţii, documentării și al raționamentului calificat;
 • este bazat pe proceduri interne pentru transmiterea eficientă a tuturor informaţiilor;
 • este supus cu regularitate controlului intern;
 • este bazat pe funcţii critice, funcţiile actuarială, de management al riscului, de conformitate şi de audit intern fiind considerate funcţii-cheie;
 • instituie un sistem eficace de cooperare, de raportare internă și de comunicare a informatiilor la toate nivelurile relevante ale societatii;
 • are o structură organizatorică transparentă și adecvată, în cadrul căreia ordinea ierarhică, funcțiile și responsabilitățile sunt repartizate în mod clar, iar natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activităților desfășurate de societate sunt luate în considerare;
 • asigură că membrii conducerii dețin în mod colectiv calificările, competențele, aptitudinile și experiența profesională în domeniile relevante ale activității care sunt necesare pentru gestionarea și supravegherea societății cu eficacitate și profesionalism, iar fiecare membru separat deține calificările, competențele, aptitudinile și experiența profesională care sunt necesare pentru executarea sarcinilor atribuite;
 • conține politici, proceduri și procese care garantează că întregul personal are toate instrumentele adecvate pentru îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților cu seriozitate, onestitate și obiectivitate;
 • conține politici, proceduri și procese care garantează angajarea unor persoane care dețin aptitudinile, cunoștințele și experiența necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităților care le sunt repartizate;
 • conține politici, proceduri și procese referitoare la sistemele informatice care garantează că acestea produc informații complete, fiabile, clare, consecvente, punctuale și relevante cu privire la activitățile economice, la angajamentele asumate și la riscurile la care este expusă societatea
 • conține politici, proceduri și procese care asigură garantarea securității, a integrității și a confidențialității informațiilor;
 • conține fluxuri informationale adecvate prin care se asigură transmiterea promptă a informațiilor către toate persoanele care au nevoie de acestea, într-un mod care să le permită să recunoască importanța informațiilor în cauză pentru responsabilitățile lor respective;
 • conține politici scrise referitoare cel puțin la următoarele aspecte: managementul riscurilor, subscriere si constituire rezerve; reasigurare și alte tehnici de diminuare a riscurilor aferente asigurării; gestionarea activelor si pasivelor; gestionarea riscurilor investitionale; gestionarea riscului de lichiditate; gestionarea riscului de concentrare; gestionarea riscului operațional; evaluarea interna a riscurilor si a solvabilitatii; calitatea datelor; managementul capitalului; conformitate; control intern; audit intern; remunerare; continuitate a activității; evaluarea prealabila si continua a adecvarii membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie sau alte funcții critice; externalizarea; raportare si de publicare.
 
     
      2. Concluziile evaluarii poziţiei financiare

Groupama Asigurari S.A.  întocmește situațiile financiare în conformitate cu cerintele legislative, prevazute, in special, de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare, Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare. Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor independent. Pachetul de situații financiare aferent anului fiscal 2020 a fost auditat de Mazars România SRL. Mai multe informatii se pot regasi in Raportul privind solvabilitatea și situația financiară.


     3. Caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor şi practicilor de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudenţială

Groupama Asigurari S.A. a stabilit mecanisme de raportare periodica si transparenta, procesul de raportare prudentiala fiind integrat in mecanismul de intocmire a informatiilor pus în aplicare în toate companiile Grupului din Franța și din străinătate (societati mutuale regionale, Groupama Assurances Mutuelles., filialele franceze și filialele internaționale ce fac obiectul raportarilor conform cerintelor de  Solvabilitate II).
La nivelul Groupama Asigurari S.A., procesul de raportare se face ținând cont si de particularitățile locale în ceea ce privește reglementarea, structura organizatorică, activitatea și principiul proporționalității în conformitate cu Directiva 2009/138 / CE (Solvabilitate II).


     4. Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al riscurilor

Groupama Asigurari S.A. a implementat un sistem de management al riscurilor in conformitate cu principiile directoare ale Grupului si cu exigentele cerintelor de reglementare Solvabilitate 2, in vederea asigurarii unui management eficient si prudent, bazat pe principiul proportionalitatii. Sistemul de managementul riscurilor, care este o componenta a sistemului de guvernanta implementat de catre societate, permite identificarea si controlul riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusa.
Politica generala de management a riscurilor detaliaza principiile directoare, alaturi de procedurile si metodele de identificare, evaluare, monitorizare, administrare si raportare a riscurilor. Politicile scrise specifice fiecarei categorii de risc, in conformitate cu Solvabilitate II, completeaza cadrul general al sistemului de management al riscurilor.
In cadrul sistemului de managementul riscului, Societatea efectueaza teste de stres, in vederea evaluarii capacitatii societatii de a face fata unor scenarii nefavorabile pe termen mediu si scurt.
Strategia societatii privind managementul riscurilor este dezvoltata in concordonata cu strategia de afaceri, astfel ca societatea a implementat procese adecvate de identificare, evaluare, raportare a riscurilor, asigurand punerea in aplicare a unor masuri optime si eficiente de control, in care rezultatele evaluarilor si rapoartele de risc  sunt integrate in procesul decizional.   
In cadrul sistemului de guvernanta, implementarea unui sistem de control intern cuprinzator si eficient pentru Groupama Asigurari S.A. este un obiectiv prioritar pentru a consolida securitatea operatiunilor, a controla rezultatele si a satisface cerintele de reglementare ; acesta are la baza legile si reglementarile referitoare la controlul intern, nationale si europene, care ii sunt aplicabile in mod specific, precum si reglementarile interne si ale Grupului.
Sistemele de guvernanta, de management al riscului, si de control intern sunt asigurate astfel incat permit coordonarea transversala si monitorizarea adecvata a componentelor strategice, precum si nivelul adecvat de decizie si responsabilitate prin comitete specializate, cu un flux transparent de raportare si comunicare la nivelul conducerii administrative si executive.


     5. Concluziile evaluării eficienţei sistemului de administrare/management a/al riscurilor

Avand in vedere complexitatea activitatii, a proceselor si a riscurilor asociate reflectate in profilul de risc, societatea considera ca sistemul de administrare a riscurilor descris in capitolul 4 este adecvat in raport cu natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente activitatii sale.